CEF

Euroopa ühendamise rahastu, Connecting Europe Facility. COM pakutud 50-miljardiline fond piiriüleste taristuprojektide tegemiseks transpordi, energeetika ja IT vallas