14.-15.12.2017

ÜK oli tihe ja sisukas. Peale päevakorra ja järeldustega kaetu tuli ette välispoliitikaküsimusi nagu Vene sanktsioonide pikendamine ja USA otsus Jeruusalemma kohta, rännet ja euroala tulevikku arutati vabas vormis ja lõpuks kinnitati Brexiti läbirääkimiste I faasi piisava edu olemasolu ja liikumine II faasi.

Aga kõigepealt järeldustega kaetud, nii-ütelda ametlikum osa. Juubeldati PESCO käivitumist (eritseremoonial pidas kõne ka EE kaitseväe juhataja Terras) ja anti edasise tegevuse suunad. Sotsiaalmõõtme üle vaieldi, nagu ikka. EL tööjõuameti loomisel väga palju toetajaid polnud, aga COM president Juncker lubas ettepaneku ikkagi teha, ja märtsi ÜK peab paraku taas sotsiaalmõõtme juurde tagasi tulema, sellest ei pääse. Tegelikult peaks korraldama mingi koordineeritud algatuse selle tasakaalustamiseks siseturu tugevdamise ja süvendamise nõudmiseks, eriti teenuste alal, praegu on poliitline pendel ikka väga ühes servas. Hariduse ja kultuuri all tõusis küsimuseks Euroopa päeva tähistamine koolides, mõni peaminister väitis lausa, et tema selle päeva olemasolustki ei tea, teine aga kiitis, et tal käib terve valitsus sel päeval koolides esinemas. Ka selle teema eripäraks on vähene EL kompetents … ja teinekord tõusevad just neil teemil kõige aeganõudvamad vaidlused.

Vene sanktsioonide pikendamine läks valutult, sanktsioonid on saanud rutiinseks osaks EL Vene-poliitikast. Küll aga vaieldi pikalt Jeruusalemma küsimuse üle, Lähis-Ida on paljudes LRdes ka sisepoliitiliselt terav küsimus, samas USA otsus ju tegelikult ka midagi olukorras muutis. EL on aastakümneid olnud seisukohal, et Jeruusalemm peaks olema kahe riigi pealinn, ja palju eile ka ei räägitud, ainus, millele suudeti kokku leppida, on ühelauseline kinnitus senise seisukoha püsimisest.

Rändeteemal oli Tuski teravast kutsekirjast (vt Gondori kroonika 13.12.2017) niipalju kasu, et suuremad emotsioonid laeti maha enne ÜK algust. Vaieldi üsna tsiviliseeritult, aga ega seisukohad lähenenud küll. Ümberpaigutamise teema keerukusest räägivad kahe osapoole argumendid: üks ütleb, et ümber on paigutatud vaid 2% kõigist tulnutest, teised vastu, et need (32 000) on tervelt 90% asüülitaotlejate nõuetele vastanuist (siin peetakse küll silmas mitte kõiki tulijaid, vaid neid 160 000, keda 2015 otsuse järgi tuli ümber paigutada). Igatahes, nagu oli karta, välismõõde ja üldse see, mis paremini läinud, sai vähe tähelepanu, aeg kulus peamiselt sisemõõtme ühele osale. Mitu riigijuhti küll tunnustas EE paberit kui alust edasiminekuks ja eesistuja Tusk võttis arutelu realistlikult kokku, öeldes, et märtsis vaatame, kuidas arutelud NKs on edenenud ja vaatame, kas on eeldusi jõuda konsensusele või tahab enamus juuniks ikkagi enamushääletusega otsused ära teha.

Täna hommikul toimus fiskaalleppe riikide kogunemise sildi all sisuliselt euroala laiendatud tippkohtumine, 27-kesi, puudu vaid UK. Kole keeruline on selle seltskonnaga ja selles ajaraamis suuri sisulisi asju arutada, teinekord tuleb väga pikkade järelduste meetodit harrastanud eelmine eesistuja Van Rompuy arusaamisega meelde. Seminari pidamine on selle publikumiga ikka eriline kunst. Võib vist öelda, et suurtel reformiunistustel nagu euroala rahandusminister või euroala eelarve pole hetkel lennuvõimet. ESM kui kunagi tulevikus viimne krediidiandja mitmes olukorras võib kunagi teoks saada. Pangandusliidu lõpuleviimist toetavad nime poolest kõik, aga ühed räägivad vaid riskide vähendamisest, teised jälle vaid suuremast kindlustamisest. COM president Juncker küsis pärast pressikonverentsil, et kas need, kes koledasti riske tahavad vähendada, on ikka numbreid vaadanud, riskinäitajad on kõvasti alla läinud. Aga igatahes, oli teada, et kuni DEs uut valitsust pole, ei saa neid asju ka sisuliselt arutada.

ÜK lõpetas artikli 50 formaadis, 27-kesi. Kinnitati pealäbirääkija Barnier ja COM hinnang, et I läbirääkimisfaasis ehk lahkumisleppe üle on saavutatud piisavat edu ja võib liikuda teise faasi – tulevikusuhe ja üleminekuperioodid. Kiideti heaks suunised edasiseks. Jaanuaris peab GAC heaks kiitma läbirääkimispositsioonid üleminekuperioodide läbirääkimisteks ja märtsis ÜK tulevikusuhte omadeks. Esimesega on selgem, kõik EL reeglid ja süsteemid kehtivad, UK aga ei osale EL otsusetegemises, muutub reeglitetegijast puhtalt reeglitejärgijaks. Tuleviku osas oodatakse kõigepealt ka UK valitsuse vaadet, nad hakkavad seda jõulueelsel nädalal arutama. Mida enam ja kiiremini selgust, seda parem. COM hakkab kohe ka seni saavutatud kokkuleppeid lahkumislepingu tekstiks vormima – mitut asja tuleb veel täpsustada, ei saa kerge seegi olema.

13.12.2017

Meie eesistumise viimane EP plenaaripäev Strasbourgis algas hommikusöögiga EE MEPidega. Vaatasime tagasi käidud teele, millest ei saanud ju alati olla päris kindel, et ikka viib Arkaadiasse, ja mitte Valhallasse. Eks põhjalikumad kokkuvõtted seisa veel ees, täna tõdesime, et õnne on meil ka olnud, mõned kõige hullemad hirmustsenaariumid teoks ei saanud. Brexit ei varjutanud kogu EL tavategevust, rändekriisi hullud päevad ei naasnud ja õigusriigi olukord mõnes LRs ei tulnud NK ametlikku päevakorda.

Ennelõunal ettevalmistus 14.-15.12 ÜKks. Siin olin üsna vabas positsioonis, kuna ÜK ettevalmistusel NK eesistujal otsest rolli pole, see on eesistuja Tuski vastutus. Tusk oli oma rändeteemat ette valmistanud kirja ühe punktiga, mis ütles, et kohustuslikud kvoodid on mõnes mõttes osutunud ebaefektiivseteks, torganud kepi EP sipelgapessa, kriitikat sadas täna nagu rahet, nii et pidin ka lõppsõnavõtus kordama, et rändekriisi lahendamist ei saa taandada ühele üksikküsimusele ja riigijuhtide arutelu ühele lausele kutsekirjas. Teine põhiteema oli Brexit ja siin kiideti pealäbirääkija Barnier’d ja viibutati näppu Londonist tulnud signaalide peale, nagu poleks 08.12 saavutatud esialgsed kokkulepped ikkagi siduvad, kui kaubandussuhte üle kokkuleppele ei saada. Barnier kinnitas jõuliselt, et neile lepetele luuakse kiiresti siduv juriidiline vorm, kõik kirja lahkumislepingusse, mis tuleb ratifitseerida EP ja UK parlamendi poolt.

Pärastlõunast õhtusse 6 sõnavõttu, kokku 6 ja pool tundi plenaaril istumist, vahele 3 õigusakti allkirjastamine ja intervjuu ERR-ile. Esiteks temaatiline arutelu RO, BG ja HR Schengeniga liitumise üle. Esimesed kaks täitsid tehnilised kriteeriumid juba 2011, aga NKs pole vajalikku konsensust liitumiseks seni saavutatud, mõne läänepoolse LR poliitilise vastuseisu tõttu. Olen ise EE esindades avalikult toetanud liitumist ja sain rahuloluga tõdeda, et 07.12 JHA vastava arutelu sai EE siseminister Anvelt kokku võtta, et keegi ei protesteeri laienemise küsimuse päevakorda paneku vastu lähikuudel. BGl eesistujana oleks seda pisut ebamugav olnud nõuda, nüüd on vajalik eeltöö meie abil tehtud. Tänasel debatil sai NK muidugi palju kriitikat, aga ei puudunud ka läänepoolsemaid LR esindavate MEPide kahtlused, kas aeg ja reformide seis liituda soovijates on ikka õige. RO puhul esines ka mõni oma opositsiooniline MEP kriitikaga justiitsreformide seisu üle, see muidugi riigi asja edendada ei aita.

Teiseks arutati Euroopa sotsiaalõiguste sammast. Kuna see sai alles 17.11 Göteborgis 3 EL institutsiooni poolt välja kuulutatud ja allkirjastatud, siis peamiselt juubeldati seda. Saali vasemalt poolt kõlas ka nõudeid kiiresti ja rohkem teha, paremalt aga meenutusi vajadusest konkurentsivõimet tõsta ja ka lähimuspõhimõttest – tõsi, EL-il ongi sotsiaalvaldkonnas vähe kompetentse. NK poolt pidin sama meelde tuletama, samuti tasakaalu vajadust sotsiaalmõõtme tugevdamise ja siseturu tugevdamise vahel.

Vahepeal allkirjastasin koos parlamendipresidendi Tajaniga 3 viimast EL õigusakti meie ajal. Mainin neid allkirjastamisi, kuna tegu ju meie eesistumise saavutustega, meie ajal ja poolt EPga läbi räägitud asjad. Täna näiteks üliolulised ja -keerulised EFSI edasiarendus ja ÜPPd oluliselt lihtsustav nn omnibus-määrus.

Kolmas plenaariarutelu käsitles ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmise järgimist ja jälgimist EL-is. Kuna need eesmärgid väga laiad, siis loodi NKs meie eesistumise ajal ja ajamisel uus spetsiaalne horisontaalne töögrupp nende täitmise jälgimiseks, täitsa saavutus jälle. Edusammude (ja ka mahajäämise) hindamiseks on vaja kvaliteetseid andmeid, neid koondab EL statistikaamet Eurostat. COM kutsuti aga üles looma veel selgemaid töövoogusid, esitama lisaandmeid ja nõudeid nende andmete hankimisel, esitamisel ja kasutamisel ja ka uut tüüpi andmeid.

Neljas teema oli COM hiljutine ettepanek EL tsiviilkaitsemehhanismi tugevdamiseks (vt ka Gondori kroonika 25.10.2017). Lubasin NK poolt kiiret käsitlemist, arutelud algavad järgmisel nädalal ja tõsi on, looduskatastroofid on lisandunud. Kuid EL mehhanismide tugevdamise kõrval tuleb väga hoolikalt silmas pidada ka ennetustööd ja LR endi võimete arendamist. EL tuletõrjet ei saaks tulla ka siis, kui keegi väga tahaks.

Viiendaks natsistlike ja fašistlike sümbolite keelustamisest. Tõsi, et viimastel aastatel on nende (nagu igasugu muude ilguste, näiteks kommunismisümbolite) levik suurenenud, põhjuseks mh uued infokandjad ja -platvormid, eriti internetis. Sõnavabadusel on siin oma piirangud. Aga EL-ülest keeldu pole võimalik kehtestada. Tõsi, tänane debatt seda eriti ka ei käsitlenud, loobiti neidsamu sümboleid, lisades muidugi ka teiste totalitaarsete režiimide omi ja meenutades hiljutisi äärmuslaste demonstratsioone mitmes LRs. Minuga isiklikult võttis aga nokapoka üles MEP Halla-aho (kes ise on FI kohtu poolt ühe ühiskonnagrupi solvamise eest süüdi mõistetud), väites, et sümbolid on vaid tint paberil, nad pole iseenesest ohtlikud. Vastasin, et peab olema põhjus sellele, et totalitaarsete režiimide all kannatanud riigid kalduvad kuidagi hõlpsamini nende sümboleid keelustama.

Ja viimaseks EP uurimisõigus. Nagu iga demokraatlik parlament, nii moodustab ka EP uurimiskomisjone ja tahab sinna kuulamiseks kutsuda kõiki, keda heaks arvab. EP pole aga tavaline parlament tavaliste kodanike jaoks ja üle. Senine parlamendipoolne ettepanek ei arvesta selle juriidilise reaalsusega ja on kolme EL institutsiooni õigusteenistuste tuliste vaidluste objektiks. Esitasin suhteliselt tuimalt juriidilisi ja protsessuaalseid argumente ja nägin heameelega, et ka COM esindanud volinik Avramopoulos esines sama nahkselt. Edasi saab liikuda siis, kui 3 institutsiooni õigusteenistused on oma põhjaliku eeltöö lõpetada, ja sedagi siis, kui EP esitab uue, realistlikuma ettepaneku.

Nii lõppes meie eesistumine EP plenaaril, jääb veel peaminister Ratase kokkuvõttev kõne 16.01. Oli huvitav, õpetlik ja … üldse mitte nii hull kui ette hirmutati. Põhjalikumad kokkuvõtted järgnevad, lähemalt ajalehtedes ja muidugi sessamas blogis.

12.12.2017

Pikk päev EP plenaaril Strasbourgis algas mitteametliku kohtumisega põhiseaduskomisjoni esimehe Hübneri ja liikme Leineniga EP valimisõiguse reformi teemal. Õigus kehtib pisimuutustega aastast 1976, nüüd ajab parlament suuremat reformi, aga LRdes on kõik valimiste korraldamisega seotu väga erinev ja väga tundlik, samuti on  otsustamiseks vaja konsensust. EE võttis härjal sarvist ja NK üldasjade töögrupp on oma eesistuja Sibula juhtimisel käinud läbi kogu eelnõu. LRde vahel on võimalik kokku leppida umbes 7,5 mitte liiga suurt muutust ja seda asjade seisu täna suuliselt esitlesingi. Suur pahandus ruumis on küsimus üle-euroopalistest nimekirjadest, kus NKs ootad üksmeelsust nagu sokult piima, aga selle soovijate lootus on 23.02 erakorralisel ÜKl, mis arutab institutsioonilisi küsimusi ja kus see asi kindlasti arutlusele tuleb. Eks EP peab nüüd mõtlema ja otsustama, kas võtta need võimalikud muudatused või jätta reform paremaid aegu ootama.

Lõuna paiku kirjutasin koos EP presidendi Tajaniga alla 13 õigusakti, kah meie eesistumise saavutused ju. Seejärel käisin hea koostöö eest tänamas EP peasekretäri Wellet, kellega esimest korda puutusin tööalaselt kokku toonase Euroopa Kristlike Demokraatide Liidu raames 1994. Meile oli eriti oluline parlamendi sekretariaadi koostöö EL õigusakti esmakordse digitaalse allkirjastamise juures (vt Gondori kroonika 25.10.2017). Welle oli väga huvitatud mu hommikusest kohtumisest valimisõiguse teemal ja meelisklesime võimalike variantide üle.

Õhtupoole kõigepealt poliitiline kohtumine 3 EL institutsiooni vahel institutsioonidevahelise leppe täitmise vahearuande üle. See läks praktiliselt autopiloodil, eks eesistumine hakka vaikselt tunda andma. Aga siin polnud ka midagi eriti vastuolulist, seadusandlik töö edeneb jõudsasti ja mõne institutsioonidevahelise teemaga oleme meie eesistumise ajal ka täitsa ilusti edasi liikunud. Väike võbelus tekkis, kui EP poolt tõsteti üllatuslikult omavahelise läbipaistvuse ehk eri koosolekutel osalmise küsimus, mis leppes ometi selgelt lahendatud. NK saab osaleda EP komisjonide koosolekutel, aga mitte koordinaatorite omadel, kus asju päriselt ja sisuliselt arutatakse. Selge on, et NK ei saa lubada parlamendi osalemist meie töögruppide koosolekutel, kus meil sisuliselt ja päriselt asju arutatakse.

Viimase kohtumise olime ise kokku kutsunud, institutsioonidevahelise läbipaistvusregistri üle (vt ka Gondori kroonika 06.09.2017). NKl on meie sihikindla töö tagajärjel nüüd olemas mandaat läbirääkimisteks ja selle esitlemiseks koosolek toimuski. Sisuliseks aruteluks ei pidanudki minema, leppisime, et kohe 2018 alguses tuleb kokku tehniline töörühm ja asjaga liigutakse kiiresti. Asjaoluga, et LR diplomaadid, ka alalised esindajad, ei saa käia EL institutsioonide reeglite alla (kuna pole EL ametnikud), on lepitud ja asja pehmendab pisut mandaadi säte nr 13, mis kutsub eesistujariigi alalist esindajat ja ta asetäitjat vabatahtlikult oma kohtumisi registreerima. Vabatahtlikult võibki seda ja rohkemgi teha, sundida ei saa. Igatahes, BG eesistumisel, kes täna ka aseministriga esindatud oli, on kiire tööpõld ees, läbipaistvus on teema, mille vastu ka suur avalik huvi.

Lõpuks lansseerisime koos EP komisjoniesimeeste konverentsi esimehe Wikströmi ja COM esimese asepresidendi Timmermansiga ka uue institutsioonidevahelise avaliku delegeeritud aktide registri – kõik, kel huvi, saavad nüüdsest hõlpsasti teada, milliseid EL õigusakte direktiividele ja määrustele lisaks on vastu võetud.

 

08.12.2017

Esinesin Vilniuses originaalse pealkirjaga konverentsil Quo vadis, Europa. Konverentsi fookus oli kaitseteemadel, nii oli minu ettekande sisuks EE eesistumise saavutuste loetlemine sellel alal. Neid pole sugugi vähe, praegu ongi EL kaitsemõõtme mesinädalad, kõik pole sugugi ainult meie tubliduse pärast.

Kõigepealt muidugi 11.12 FACl loodetavasti käivitatav PESCO oma 17 esimese ringi projektiga. EE jaoks on neist eriti huvipakkuv sõjalise mobiilsuse (nn sõjalise Schengeni) oma, mis hõlbustab tehnika ja sõjaväelaste ülepiiri liikumist. LT on muide võtnud vedada küberkaitse projekti ja vähe imestavad, et miks meie väga entusiastlikud pole. Edasi (eesistumise saavutustest) kaitsefondi kokkulepe LR vahel, mis võimaldab COMl finantseerida kaitsevaldkonda, sh PESCOt. Triloogidel EPga saavutasime kokkuleppe, mis võimaldab EL-l kanda ka meie missioonipartnerite teatavaid kulusid. Loodame detsembris veel kokku leppida (ja mis meie lootustest, lausa ÜK selge suunis on selleks) EL sõjaliste missioonide ühisrahastuse ehk nn Athena mehhanismi uuendamise. Strateegilisel kommunikatsioonil on esimest korda eelarverida olemas. EL-NATO koostöö uued koostöövaldkonnad kiideti lõppeval nädalal mõlemas organisatsioonis ministrite poolt heaks. Küberjulgeolekustrateegia COM esitatud uuenduste põhjal on GACis vastu võetud järeldused ja 12.12 GAC kiidab selle põhjal juba heaks konkreetse tegevuskava.

05.12.2017

Brüsselis, esinesin umbes 30-le kohalike lehtede ajakirjanikele LRdest. Meie eesistumise saavutuste tutvustus ja pilk lähitulevikku. Küsimuste voorus ei saanud mööda sotsiaalse Euroopa teemast ja Ida-Lääne LRde vastasseisust lähetatud töötajate ja sotsiaalmõõtme asjas. Muretseti, kas digituru eelnõudega ikka jõutakse valmis ÜK antud tähtajaks, 2018 lõpuks. Pidin tõdema, et konkreetsed eelnõud on tõesti keerulised ja tulemuste saavutamiseks peavad kõik kompromisse tegema.

Päeval EPP MFF-arutelul. Selles grupis läheb kõik enam-vähem meie mokka mööda, pataljoni vaim on terve: ÜKP on oluline, ÜPP peab jääma täiel määral ühenduse poliitikaks, CEF on veel olulisem kui praegusel eelarveperioodil. Esinesid volinikud Oettinger ja Hogan, esimene nagu 20.11 GAC lõunal. Lahtised küsimused, ka COM jaoks on eelarveperioodi pikkus, kiire vastuvõtmise võimalused (eelnõu välja mais 2018 ja heakskiitmine enne 2019 EP valimisi – praktiku jaoks kaugelt liiga optimistlik), ja poliitiline tingimuslikkus EL raha kasutamisel – kui õigusriigiga asjad korras pole, kas siis saab Brüssel kraani kinni keerata? Neis küsimustes ootab COM suuniseid 23.02.2017 erakorraliselt ÜKlt.

Õhtust sõin kümnekonna Visegrádi MEPiga, tõsi, üks neist rumeenlane. Pidin tegema lühikese sissejuhatuse meie eesistumisest, aga digimõõtmest ei rääknud üldse. Arvestades grupi koosseisu, rääkisime hoopis agentuuride hääletusest, sotsiaalmõõtmest, Ida-Lääne probleemidest EL sees, rändest ja õigusriigist. Paras leil, EE sai kriitikat lähetatud töötajate liiga kaldus kompromissi tegemise eest (selgitasin poliitilist olukorda ja eesistuja rolli). Aga peamine oli mure liig tugeva sotsiaalmõõtme ajamise eest (peamise sauna sai COM, nagu ka muude teemade all). Rändeteemal meie kompromisspaberit, just ümberpaigutamise vabatahtlikkust seal, jälle kiideti. Ei imesta, miks, aga ikka jaksad imestada, kuidas pea kogu rändeteema mõnest nurgast vaadatuna vaid ühe teema ühe eelnõu ühe küsimuse peale võib taanduda. Tõsine ja murelik arutelu oli Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna LR kesise võime pärast koalitsioone moodustada ja oma tahtmist läbi saada – see saab ka sama grupi järgmise õhtusöögi teemaks. Väga huvitav oli igatahes, tavapärasest erinev ja mõtlemapanev kogemus – kuhu kõikjale eesistumine sind viib.

29.11.2017

Esitlesin EPs institutsioonidevahelise lepituskomitee poolt 18.11 kell 4 hommikul heaks kiidetud EL 2018. aasta eelarvet. Olin varem arvanud, et see kujuneb raskeks protsessiks (kokkuleppimine, mitte tänane esitlus), kuna on lisandunud uusi rahastamist vajavaid alasid nagu ränne ja ühe suure netomaksja peatse lahkumise mõju peaks ka poliitiliselt hakkama tunda olema (viimast siiski väga ei olnud). Protsess oligi väga töömahukas ja nõudis suurt diplomaatilist uisutamisoskust, milega meie meeskond eriesindaja Kivise juhtimisel suurepäraselt hakkama sai – üks meie eesistumise suurtest asjadest jälle tehtud. Eesistujale sadas kiitust ka täna saalist, MEP Tarand palus meie nimed lausa kuldsete tähtedega istungi protokolli kanda (kahtlen siiski, kas teenitult ja kas ikka kantakse).

Eelarve maht on 160 miljardit ja rõhutame sealt rändele ja julgeolekule lisatud summasid, lisaks töökohtade loomise ja innovatsiooni toetamist. Pärast mitmeaastast naaklemist on lõpuks eelarves ka rida strateegilise kommunikatsiooni võimele – seni on tubli tööd tegevat idasuuna meeskonda rahastanud LR oma taskust, sh EE. Kui palju sellelt realt ikkagi idasuunale läheb, on aga veel teadmata. Tänasel arutelul kritiseeriti NK nagu alati liigse kitsiduse pärast, meenutati ühiselt võetud kohustust 5-aastase perioodi jooksul vähendada ametnike arvu kõigis institutsioonides 5% võrra ja mõne GR ja CY MEPi poolt lubati mitte hääletada eelarve poolt, kust ükski sent Türgile läheb (ehkki Türgi osa läbirääkimiste käigus vähendati). EP peaks eelarve ametlikult heaks kiitma homme.

 

28.11.2017

Kohtusin Tallinnas FR parlamendi liikmete Herbilloni ja Gomez-Bassaciga, kes teevad LRdele peale ringi, et tutvustada president Macroni ideed EL tuleviku arutelukonventidest ja kuulda EE plaanidest ses asjas. Järgmisel nädalal esitavad oma parlamendile sellekohase aruande, ootan huviga. 2018 I pooleks on FRs ja mõnes teises LRs planeeritud terve rida avalikke arutelusid, nn town-hall meeting´uid.

Selgitasime koos kogenud kommunikatsiooninõuniku RummUga, kes COM Tallinna-esinduse juhina palju EL-teavitustööd teinud, EE traditsioone ja olukorda. Toetus EL-ile püsib kõrge, aga seegi pole kuidagi garanteeritud. Rahvakogunemiste traditsiooni õieti pole, ka valimiste puhul, teatud arutelud toimuvad tavalises ja sotsiaalmeedias. Nagu esmakordsele eesistujale kohane, on ka EEs EL teemade tähtsus ja teadlikkus neist tõusnud ja seda rauda tuleb edasi taguda. Selge, et EL tuleviku arutelud Brüsselis ja mujal jätkuvad, nii Macroni jt ideede kui ka ÜK eesistuja Tuski nn liidrite agenda alusel. Selleks tuleb meil nii asja sisu kui koduse mandaadi alusel valmistada, poliitikute klassi ja eriti valitsuse juhtimisel muidugi. Saime anda ka tavapärase EE-vastuse, et tuleb neiks aruteludeks vist mingi digitaalne platvorm luua.

27.11.2017

Kohtusin Tallinnas Brexiti pealäbirääkija Barnier´ga. Kiire ülevaade olukorrast, mis väga ei erinenud UK Brexiti-ministri Davise poolt eelmisel nädalal (vt Gondori kroonika 23.11.2017) esitatust. Keerulisimaks on kujunemas IE piiri küsimus, kus UK-lt vaja kinnitus 1998nda aastai Suure reede lepingu ja tema raamistiku (mis hõlmab ka 132 erinevat koostöövormi Iiri vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel) igakülgsest kehtivusest ka tulevikus. Kuna see leping on sõlmitud olukorras, kus mõlema osapoole kuulumine EL-i polnud mingi kahtluse all, ei osatud toona muidugi ette näha tulevast võimalikku regulatsioonide erinevust jm. Teema jõuab praktikas ikkagi piiri(kontrollide) vältimise küsimuseni, piiripostidest on Iiri saare elanikel ülimalt valuline mälestus.

Tee tänasest 15.12 artikli 50 ÜKni peaks välja nägema nii: 04.12 peaminister May visiit Brüsselisse ja viimased läbirääkimised, 06.12 COM soovitus NKle kas siis tõdeda piisavat edu I faasi läbirääkimistel ja ettepanek liikuda läbirääkimiste II faasi (tulevikusuhe ja üleminekuperiood) või siis tõdeda, et piisavat edu pole saavutatud. Esimesel juhul tulevad tõenäoliselt kokku šerpad, et valmistada 15.12 ÜK ette, teisel piisab GACist (kes ka esimese variandi puhul peab ikkagi ÜK järeldusi arutama). Arvestades Brüsseli temposid, siis veel kiiremini, s.t. uute arengute toimudes 04.12 järel, poleks tõenäoliselt võimalik 15.12 enam otsuseid teha.

Õhtul käisin riigikoguliikmete Mikko, Rõivase ja Talvikuga Tallinna ülikoolis debatil Iseseisvus Euroopa Liidus. Korraldajaid huvitas peamiselt setsessionism LRdes, siiski läksime ka laiematele teemadele nagu õigusriigi olukord ja kuidas EL sellega tegeleb (või siis ei tegele), edasise EL integratsiooni võimalused ja sellega seotud suveräänsuse küsimused. Päris hea vahelduseks ka muu kui diplomaatide-ametnike-poliitikute seltskonnaga suhelda – pean siin silmas tänast publikut, mitte esinejate nimekirja.

23.11.2017

Hommikul Tallinnas kohtumine UK Brexiti-ministri Davisega. Mõlemad läbirääkimiste osapooled tunnistavad, et aega 14.-15.12 ÜKl I faasi lõpetamise ning II faasi (mis hõlmab ka üleminekuperioodi kõnelusi) liikumise otsuse tegemiseks on väga vähe. I faasi ehk lahkumislepingu teemadest on lahti kõik 3. Kodanike õiguste üle on enim liigutud (ehkki mitte veel kõiges kokku lepitud), rahaline lepe sõltub peamiselt sellest, kas ja kuipalju peaminister May on detsembri esimesel nädalal valmis lauale panema. IE piiri küsimus on tõusmas ehk keerukaimaks – iirlased ei taha nn kõva (füüsiliste kontrollidega) piiri Iirimaa saarele, britid aga Iirimaa ja Suurbritannia saare vahele. 22.04 ÜK suunised, mis EL läbirääkimispositsioonide aluseks, kutsuvad siin üles loovaid lahendusi leidma, “loov” pole aga juriidiliselt täpses Brüsselis eriti sagedasti kasutatav termin. Arutasime erinevaid võimalusi siin, aga kerge neid leida pole.

Lõuna ajal ELSis arutelu euroala tuleviku, EE seisukohtade üle. Teema (taas) laual seoses 15.12 euroala ÜKga EL tuleviku arutelude raames, mille eesistuja Tusk on käivitanud. Põhiinstinktid on samad: tahame tugevat EMUt ja valmis ka selle edasiarendamisesse panustama. Reeglid on täitmiseks, eurokriisi puhkemisest on neid ja kontrollimehhanisme tugevdatud, lisaks pole SGP nõuded muidugi kuhugi kadunud. Pangandusliit koos ühtse hoiusekindlustuse süsteemiga tuleb lõpule viia, aga siin meenutan alati oma toonase (2012, kui pangandusliitu tegema hakati) rahandustaustaga UK kolleegi Cunliffe sõnu: pangandusliidu tegemiseks läheb 20 aastat. Me oleme praegu 5 jooksul juba päris kaugele jõudnud. Keskne aruteluteema on ka ESMi roll nii pangandusliidu kui kogu valuutaliidu stabiilsusfunktsiooni täitmise mõttes. Ootame 06.12 COM poolt tulevaid ettepanekuid ja siis peab end kiiresti 15.12 riigijuhtide aruteluks valmis seadma.

Õhtul oli mind Brüsselisse palutud esindama eesistujat EPP 24.11 idapartnerluse tippkohtumise eelsel kongressil, peamiselt tippkohtumise deklaratsioonist. Põhimure nagu ikka tippkohtumise-eelsel ööl, ongi deklaratsiooni heakskiitmisega. Üks lahtisi teemasid konfliktid, just Mägi-Karabahhia osa, aga lisaks ka mõned Ukrainale murettekitavad asjad. Kõik partnerite EL-püüdlusi käsitlevad sõnastused on EL LR vahel nii keerulised kokku leppida, et partnerite ette minnes pole seal õieti enam muutmisruumi. Mitmelt poolt, eriti ÜK eesistuja Tuski poolt, pandi partneritele väga südamele deklaratsioonis kokku leppida.

Idapartnerluse poliitikas on lähiaastatel eriti olulised 3 asja. Esiteks, kuidas partnerid suudavad (EL abiga muidugi) võimalikult suurel määral EL-iga sõlmitud lepinguid ellu rakendada – eriti 3 assotsiatsioonileppe riiki, aga ka homme uue lepingu allkirjastav Armeenia. Mida põhjalikumalt seda tehakse, seda lähemale EL-ile tullakse. Teiseks, mis on uued alad, kus partnerid saaksid EL-iga integreeruda -täna räägiti energialiidust, digiturust, Schengenist, tolliliidust. Kolmandaks, kuidas me koos partneritega Vene-poliitikat ajame (vt ka Gondori kroonika 29.10.2017). On küll, mille kallal (edasi) töötada.

20.11.2017

Brüsselis, juhatasin meie eesistumisaja kolmandat GACi. Kolmandal korral läks lõpuks täppi ka planeerimine, liikusime täpselt ajagraafikus. Sissejuhatuses tõin esile kahed juba ekspertide tasandil heakskiidetud järeldused, küberjulgeoleku ja arengukoostöö digitaliseerimise kohta, mõlemad taas meie digieesistumise saavutused. Küberjulgeoleku vallas liigume kiiresti edasi ja juba 12.12 GAC peaks heaks kiitma ka tänastest järeldustest tõukuva konkreetse tegevuskava.

14.-15.12 ÜK päevakorra puhul (vt Gondori kroonika 17.11.2017) juubeldati juba täna PESCO üle, nõuti rändeteemal rohkem konkreetsust, just ühtse asüülisüsteemiga edasiliikumise üle, räägiti palju sotsiaalteemadest, vaatega 17.11 Göteborgis toimunud sotsiaaltippkohtumisele. Nõuti ka kliimamuutustega võitlemise arutamist ja maksuparadiisidega võitlemist. Eks see faas, kus ÜKst teada vaid päevakord, ongi selline jõulukuusele ehete juurde riputamise faas. Eelmise, 19.-20.10 ÜK otsene ülesanne NKle oli EL Aafrika usaldusfondi 110 miljoni euro kokkusaamine LRdelt, oleme eesistujana juba hakanud LRdele kahepoolselt pinda käima ja täna anti ka mõni konkreetne lubadus. Töö jätkub. Ka COM 2018-2019 tööprogrammi arutelul riputati kuusele võidu ehteid, aga fakt on, et järgmisel aastal esitatust ei jõua palju eelnõusid lõpliku vastuvõtmiseni, seega võis COM asepresident Timmermans üsna rahulikult esitatud loetelu peale noogutada.

Lõunat sõime COM eelarvevoliniku Oettingeriga, teemaks järgmine (2021-2027) MFF. Oettinger on võimas poliitik, kes julgeb asju ette võtta ja ka välja öelda. Enamus teemasid, mis tõstis, oli nagu meie kahepoolsel kohtumisel (vt Gondori kroonika 31.10.2017). Eelarve maht üle 1% SKT-st, uutele teemadele 80% ulatuses uut raha, tahab kiiret vastuvõtmise protsessi, veel selle EP mandaadi ajal. Eelarve pikkus – 5 või 7 aastat? (Oettinger ise ei varja oma eelistust 5-aastasele). Tingimuslikkuse kohta – praeguse makromajandusliku tingimuslikkuse kõrvale tahetakse ka EL põhiväärtuste, õigusriigi olukorraga sidumist – ses asjas ootab COM 23.02.2018 toimuva erakorralise ÜK suuniseid. See kõik on arusaadav. Aga selleks, et riigijuhid saaksid teha tõsiseid sisulisi otsuseid, on vaja seda ÜK korralikult ette valmistada. Ma ei usu, et riigijuhid oskavad lambist sisuliselt vastata küsimusele: 5 või 7 aastat? Tingimuslikkuse toetamisega natuke sama lugu. Jne. Täna sõna võtnud LRdest oli hea kuulda, et mitu, sealhulgas kõik Balti riigid, ütlesid, et kui vaja, maksame juurde, pole siin midagi. Hea oli tähele panna, et ÜKP sõprade rinne tundub ka lõunatiival püsivat, mis hea. Usun, et kui nn traditsioonilisi poliitikaid, ÜKP ja ÜPP, kärbitakse 10% võrra, siis on kannatanu pääsenud kerge ehmatusega. Aga 23.02 ÜK ettevalmistamine on edasiseks ülioluline. Vaadates senist debatti tuleb seal vähemalt püüda defineerida Euroopa lisaväärtuse mõiste, see on kogu järgmise MFF võtmeteemaks (ja kindlasti ka malakaks).

Lõunalt liikusime 27-kesi artikli 50 GACi pidama. Pealäbirääkija Barnier andis nukra ülevaate läbirääkimiste seisust. Rahaga on sama napp lugu, mis seni, aga tundub, et IE küsimus võib tõusta isegi teravamaks – rahaasja on teoorias lihtne lahendada, annad lubaduse maksta ja asi nudi. Piir, EL välispiir, on aga midagi palju keerulisemat, kui ülesanne on teha see nii nähtamatuks kui võimalik. Praegu piisavat edu ei ole ja aega hakkab kangesti napiks jääma. EL27 on jätkuvalt ühtsed ja toetavad oma pealäbirääkijat.

Ja siis jõudsime Londonist ümberpaigutatavate EL agentuuride uue asukoha hääletuseni. Salajane hääletus, 3 voorus, esimeses igal LRl 6 punkti, mis tuli jagada 3-2-1, teises (kuhu läksid edasi 3 paremat) ja kolmandas (2) igaühel 1hääl. Hääletusvoorude vahele jätsime pealinnadega konsulteerimiseks ja omavaheliseks kaubategemiseks a 30 minutit. Hääletustulemusi meie ei avalda, kindlasti on need juba kõik välja lekkinud. Hääletussedelid ja -protokollid hävitati NK sekretariaadi poolt kohe (aga ühe võitnud loosi napsasin isiklikku arhiivi küll). Läks aga lõpuks nii, et nagu needus, mõlema agentuuri viimane voor jäi 13:13 viiki, üks LR jättis hääletamata (ravimiameti puhul ütles SK välja, et nemad) ja nii tuligi mul eesistujana liisku tõmmata. Veel eile tegin selle võimaluse üle nalja, aga täna tuletati taas meelde diplomaatia üht põhiõpetust: ära kunagi midagi eelda, never assume anything. Ravimiameti tõmbasin siis Amsterdamile (vastaskandidaadiks Milaano) ja pangandusjärelevalveameti Pariisile (vastaskandidaat Dublin). Käsi värises pisut, mis seal salata.

Järeldusi kogu protseduurist? Esiteks, hoolimata lõpus toimunud õnnemängust oli tegu siiski palju avatuma protsessiga kui kunagi varem – seni on agentuure jaotatud ÜK hilisel tunnil sulle-mulle-meetodil. Nüüd olid avalikud taotlused, kriteeriumid, hindamine. Teiseks, Ida-Euroopa tugevus ja kokkuhoidmine on tugevasti liialdatud. Nii Bratislava kui Praha kui regiooni tugevaimad jäid võitjatest kaugele maha. Kolmandaks, ei ole nii, et kuna väikesi LR on palju rohkem, siis otsustavalt hetkel nad koonduvad – FRl siis järelikult on oma tõmme, on, mida lubada? Neljandaks, asutajariikidel ja vanematel LRdel on EL-is tugevusi, oskusi, kogemust, mis uuematel veel napivad. Väga mõtlemapanevad õppetunnid kõik.